การคัดเลือกโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
ที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯ มีการดำเนินโครงการเพื่อชวยเหลือ และแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมายโอกาสนี้ เครือฯจึงจัดให้มีโครงการ “ชิพีเพื่อความยั่งยืน” เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้นเป็นโมเดลการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญ คนซีพี ร่วมส่งโครงการดี ๆ
ที่คุณ...ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น
การสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมเรื่องการศึกษา การสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี หรือการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน ในโครงการ"ซีพีเพื่อความยั่งยืน"
ประเภทโครงการที่เปิดรับ
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชนหรือสังคม
เกณฑ์การคัดเลือก ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซีพีเพื่อความยั่งยืน
  • คัดเลือกโครงการที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นโมเดลแนวทางปฎิบัติ
  • สนับสนุน ส่งเสริมให้คนซีพีมุ่งทำความดี โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไข ปัญหาที่เป็น Pain Point ของสังคมและชุมชน
  • สื่อสารให้คนในเครือฯเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสื่อสารสู่ภายนอกให้ประจักษ์ว่าเครือฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  • สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ ในบริบทด้านสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
  • เป็นโครงการ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสังคมชุมชนหรือเป็นโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพนักงานในเครือฯ
  • เป็นโครงการ ที่ยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
  • เป็นโครงการที่ริเริ่ม ในนามบุคคล กลุ่ม ชมรม แผนกหรือฝ่ายต่างๆ ในบริษัท โดยต้องดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • กรณีโครงการ ที่เคยได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมได้ แต่ต้องมีผลดำเนินการ ที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะสำคัญ
รับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ
จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ