ความเป็นมา
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมีได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ที่ฝังอยู่ใน DNA ของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและมุ่งมั่นร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

โอกาสนี้ เครือฯจึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของชุมชนหรือสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการฯเหล่านี้ เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป

คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จากจุดเริ่มต้นในปี 2016
 1. เริ่มดำเนินโครงการ เฉพาะประเทศไทย

  2016
    ริเริ่มโดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์
    ส่งเข้าร่วม 92 โครงการ

 2. จัดงานมอบรางวัล ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1

  2017

    ได้รับรางวัล 38 โครงการ

 3. เริ่มขยายการดำเนินงานสู่ต่างประเทศ

  2018

    ส่งเข้าร่วม 204 โครงการ

 4. จัดงานมอบรางวัล ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2

  2019

    ได้รับรางวัล 28 โครงการ

 5. ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 3

  2020

    ส่งเข้าร่วม 368 โครงการ
    ได้รับรางวัล 59 โครงการ

 6. ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 4

  2022

    ส่งเข้าร่วม 295 โครงการ
    ได้รับรางวัล 63 โครงการ
    รวมโครงการที่ได้รับการเชิดชูถึงปัจจุบัน 188 โครงการ