ความภาคภูมิใจ
จากการจัดการประกวดโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้เรามีโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0
พนักงาน
ผู้สร้างสรรค์
0
โครงการ
จำนวนโครงการสะสม
0
โครงการ
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
0
สถานที่
พื้นที่ดำเนินโครงการ
0
ครั้ง
จัดพิธียกย่องเชิดชู
โครงการที่ผ่านมา
โครงการแนะนำ
สู่ธนาคาร(ขยะ)รักษ์โลกบริษัท
เพิ่มเติม
สานสายใยกล้วย ช่วยเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน
เพิ่มเติม
พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำตามฝัน
เพิ่มเติม
เกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เพิ่มเติม
ลดขยะอาหาร
เพิ่มเติม
ส่องแสงสว่างชายแดน
เพิ่มเติม
เก็บกล่องกระดาษเข้าสู่ระบบรีไซเคิล
เพิ่มเติม