โครงการ > เครือข่ายสร้างสุข สู่ปลายด้ามขวาน
“ร่วมพัฒนาการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้มีงานทำ มีรายได้ กว่า20,000 บาท/คน/เดือน”
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้คนในพื้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่งผลให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝึกอาชีพระหว่างเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน
โดยใช้ความพยายามในการสร้างความร่วมมือโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพระหว่างเรียน และนักศึกษายังมีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน เมื่อเรียนจบมีงานรองรับทันที ทั้งนี้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ใช้โมเดล PIM CSV-3S โดยนำจุดเด่นของรูปแบบการศึกษา Work-based Education ที่เน้นการสร้างประสบการณ์จากการทำงานจริง และระบบ Teacher Student Relationship ในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
ผลจากการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสร้างสุขสู่ปลายด้ามขวาน ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีงานทำ มีรายได้ 18,000-20,000 บาทต่อเดือน สร้างผู้ประกอบการชุมชน ให้กลับไปประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้ถึง 34 คน ทำให้เกิดการจ้างงาน เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการยกระดับของรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้น