โครงการ > Learning Coin เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“ให้โอกาสทางการศึกษาด้วย Application LearnBig”
ประเทศไทยมีสัดส่วนเด็กวัยมัธยมต้น ที่อยู่นอกระบบการศึกษา 12.16% เป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน และจากสถิติของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า มีเด็กนอกระบบการศึกษาจำนวนมากถึง 431,364 คนและเด็กกว่า 8 แสนคนกำลังเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาส่วนหนึ่งเพราะต้องดูแลคนในครอบครัว ปัญหาความยากจนทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันหารายได้เพื่อเลี่ยงชีพอีกด้วย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดการศึกษาและทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคง ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต โอกาสในการจ้างงานและการเรียนรู้ในอนาคต ทรูจึงดำเนินการเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียน/ศูนย์การเรียนชุมชน (ภายใต้สำนักงานกศน.) และเพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เครื่องมือ ICT ผ่าน LearnBig Application
โดยร่วมมือกับยูเนสโก (UNESCO) และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสามารถเข้าถึงคลังความรู้บนแอพลิเคชั่นLearn Big รวมทั้งสื่อจากทรูปลูกปัญญา และทรูคลิกไลฟ์ ด้วยแท็ปเล็ตของโครงการฯ ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช โดยชั่วโมงการอ่านและการเรียนรู้ของผู้เรียนจะถูกแปลงเป็นทุนการศึกษารายเดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา นครนายก และกทม. จำนวน 454 คน ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อไอซีที มีทักษะการอ่าน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น เช่นในจังหวัดยะลามีผลสอบระดับชาติสูงขึ้นจากอันดับที่ 75 เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ (เม.ย. 2564) โดยกลุ่มเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดอ่านหนังสือเฉลี่ยมากถึงเดือนละ 23 ชั่วโมง