โครงการ > แหล่งเรียนรู้ สู่ นวัตวิถีดอนวัว
“สร้างอาชีพเสริม แปรรูปสินค้าเกษตร ชุมชนมีรายได้กว่า 70,000 บาท/ปี”
ปัญหาความยากจนของคนในชุมชนที่เกิดจากอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว และผลผลิตราคาตกต่ำ ต้นทุนการซื้อยาฆ่าแมลง ปุ๋ยในนาข้าวสูง ทำให้คนในชุมชนต้องเป็นหนี้ครัวเรือนสะสมสูง การหาอาชีพอื่นทดแทนทำได้ยากเนื่องจากแรงงานส่วนให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงต้องประกอบอาชีพทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัว จึงมีแนวคิดเพื่อเพิ่มรายได้จากการเยี่ยมชมและจำหน่ายสินค้าชุมชน เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากการแปรรูปสินค้าในชุมชนและเพิ่มแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ทางซีพีเอฟจึงดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวปลอดสารพิษ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงไก่ 3 สาย นำผู้เชี่ยวชาญจากธุกิจไก่พันธุ์ถ่ายทอดองค์ครามรู้จากฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เพิ่มแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 5 สถานที่ และสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่นกล้วย 3เกลอ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน เช่นจุดถ่ายรูป ป้ายคิวอาร์โค้ตแสดงองค์ความรู้ส่งมอบจักรยานจำนวน 20 คันสำหรับการเยี่ยมชมวิถีชุมชนรอบศูนย์ ฯจัดโปรแกรมศึกษาดูงานและท่องเที่ยววิถีชุมชน
ผลการดำเนินการทำให้เกิดรายได้จากการเยี่ยมชมและจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน รอบศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนวัวเพิ่มขึ้น 2 สถานที่ ได้แก่ เมล่อนปลอดสาร พ่อผู้ใหญ่ , งานดอกไม้ วิทยาลัยเกษตร อีกทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวไรด์เบอร์รี่ , กล้วยอบน้ำผึ้ง,ลำไยสด จำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ พัฒนาชุมชนจนได้รับการยอมรับและถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน ของจังหวัดนครรราชสีมา สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก และยกระดับจำนวนสินค้า OTOP ชุมชน ให้มากขึ้น เช่น ข้าวไรด์เบอร์รี่ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง เช่น facebook , LINE เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง