โครงการ > หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ตามพระราชประสงค์
“รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ ในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ สร้างผู้นำรุ่นใหม่”
ทางกลุ่มชุมชนต้องการรวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน แต่ก็ล้มเหลวเมื่อรวมตัวด้วยตนเอง มูลนิธิฯ จึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และกำลังทรัพย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จนเกิดเป็นการรวมตัวเป็นสหกรณ์ของชุมชน เกิดระบบการค้าขายที่ยั่งยืนทั้งในการผลประกอบการธุรกิจ รวมถึงปัญหาการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดการความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกับช้างป่าที่เข้ามาทำลายสวนและเก็บกินผลผลิต
โดยได้สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพและเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์เพื่อการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์สมาชิกได้อย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างและพัฒนาคู่มือและสื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ สุดท้ายคือการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในรูปแบบค่ายการเรียนรู้กลางแจ้งภายใต้ชื่อ “ค่ายรักษ์สหกรณ์” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคต
ผลการดำเนินการทำให้เกิด การรวมกลุ่มสสหกรณ์ ที่ได้รับคำแนะนำและพัฒนายกระดับการบริหารงาน สมาชิกมีรายได้มากขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวนเงินออมที่เพิ่มมากขึ้นจากสมาชิก ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ และเยาวชนในพื้นที่ได้รับการสร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนของตนเอง