โครงการ > บ้านปันสุข
“ส่งมอบความมั่นคงให้พนักงาน ด้วยบ้านปันสุข ที่ส่งมอบแล้ว 24 ครอบครัว”
ประเทศเวียดนาม ยังมีครัวเรือนที่ยากจนจำนวนมาก สำหรับพนักงานที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยที่ดีพอขั้นพื้นฐาน และด้วยนโยบาย 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ของบริษัท ซึ่งได้ผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามของชาวเวียดนาม เพื่อสร้างบ้านให้กับพนักงานไร้บ้านและคนยากจน สร้างความสามัคคีให้เพิ่มพูลมากขึ้นระหว่าง ทีมผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา
โดยผู้บริหารและพนักงานสายธุรกิจสุกร จึงร่วมมือกันในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการกุศลโดยความสมัครใจของพนักงาน ในทุก ๆ ปีพนักงานในบริษัท ซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่นจะมีการรวบรวมเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุน ตามความสมัครใจ “บ้านปันสุข” คือการร่วมมือกันระหว่างพนักงานบริษัทซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่นกับคู่ค้า และหน่วยงานราชการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ บ้านปันสุข สำหรับครอบครัวเกษตรกรที่ยากไร้ พิจารณาตามหลักเกณท์ เมื่อได้รับการอนุมัติจะดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ แล้วทำการส่งมอบให้กับครอบครัวเกษตรกรที่ยากไร้ และบ้านปันสุข สำหรับพนักงาน โดยการเปิดให้ยื่นความจำนงของเข้าร่วมโครงการบ้านปันสุข เพื่อพนักงานแต่เนื่องจากพนักงานในบริษัทซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่น มีจำนวนมากที่มีความประสงค์ในการสร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัย จึงมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดกรองสำหรับพนักงานตามเกณท์ที่กำหนดไว้ พนักงานที่ผ่านเกณท์ก็จะได้เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ไม่ผ่านเกณท์ก็จะได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ
ผลการดำเนินการสามารถส่งมอบบ้าน 30 หลังเพื่อคนยากจน และ 25 หลังสำหรับพนักงานที่ไม่มีบ้าน และมีการตั้งเป้าหมายปี 2021-2025 : สร้างบ้านรวม 100 หลัง 50 หลัง สำหรับคนยากจนและ 50 หลัง สำหรับพนักงานที่ไม่มีที่อยู่อาศัย