โครงการ > สู่ธนาคาร(ขยะ)รักษ์โลกบริษัท
“ขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะ แปรรูปให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้ชุมชน 10,000 บาท/ปี”
โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ที่ใหญ่ที่สุด เราไม่สามารถยืนดูอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดตราด ปี 2562 พบว่าชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1,460 ตัน จากการสำรวจชุมชนพบว่า ชุมชนขาดความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ดี จึงได้ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานและชุมชนมีส่วนร่วมนำขยะที่จัดเก็บได้มาทำให้เกิดประโยชน์
การดำเนินโครงการด้วยการนำกลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)” ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เริ่มจากการลดปริมาณขยะเศษอาหารในครัวเรือน นำมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยโดยการใช้ถังพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิล ทำเป็นถังหมักรักษ์ดิน มีสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เกิดการขยายผลมุ่งสู่การจัดการขยะทะเลมาสร้างมูลค่า เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสภาพแวดล้อมผ่านกิจกรรม Waste to Value การจัดการขยะทะเล สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ลงมือปฏิบัติ คัดแยก ชั่งน้ำหนักขยะ การแปรรูป สร้างมูลค่า มุ่งสู่เป้าหมาย 2030 ซีพีเอฟมุ่งมั่นสู่เป้าหมายความยั่งยืนของโลก ร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันแสดงถึงการมีส่วนร่วม การเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน สังคมที่ซีพีเอฟตั้งอยู่
ผลการดำเนินการทำให้เกิดธนาคารขยะขึ้น ชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอย เกิดการแปรรูปขยะ สร้างมูลค่าจากขยะ ชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพิ่มพื้นที่สีเขียว