โครงการ > ปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
“ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน กว่า 14 ไร่ ต้นไม้กว่า 50,000 ต้น สู่แหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบป่านิเวศของชุมชน”
โครงการปลูกป่านิเวศได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมถึงศูนย์เรียนนรู้ต้นแบบของชุมชน โดยประยุกต์ใช้แนวความคิดการปลูกป่านิเวศของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือในการปลูกจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เกษตกร หน่วยงานราชการธนาคาร ประชาชนจากชุมชนรอบข้างและพนักงานซีพีเอฟ บนพื้นที่ ๑๔ ไร่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ต้น ด้วยกล้าไม้ทั้งหมด ๑๐๙ ชนิด ๑ ปีผ่านไปแสวนป่าเจริญเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์การปลูกรอด คิดเป็น ๙๘ % ของต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด
อัตราการเจริญเติบโต เริ่มปลูกความสูงเฉลี่ย ๕๐-๗๐ เซนติเมตร ของต้นไม้ทุกประเภทปัจจุบัน ไม้ชั้นบนสูง ๒.๕-๓ เมตร ไม้ชั้นรองสูง๒-๓ เมตร ไม้พุ่ม๑-๒ เมตร ไม้พื้นล่างสูง๐.๕-๑ เมตร
ความหลากหลายทางธรรมชาติที่พบ เช่น แมลงต่างๆนก กระรอก หนู และงู ๔. การมีส่วนร่วมใช้สวนป่าทำกิจกรรม โดยมี เกษตรกร พนักงาน บุคคลในชุมชน ร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืชทำบุญกลางบ้าน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรับผู้เยี่ยมชมสวนป่ามากกว่า ๑๐๐ คน
จากการดำเนินการส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการปล่อย O2 ดูดซับ CO2 และลดปริมาณของฝุ่นละอองภายในชุมชน ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรามาติ ดิน น้ำ และป่าไม้ให้คงอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบป่านิเวศในชุมชน เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในแม่สุกรโดยการใช้สมุนไพรเข้ามาทดแทน