โครงการ > ธนาคารน้ำใต้ติน สู่อุโมงค์ไผ่ และสักทองคล้องใจ
“สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์น้ำร่วมกับชุมชน ลดค่าน้ำประปาได้กว่า 60,000 บาท”
แม็คโครสาขา ยโสธร มีปริมาณการใช้น้ำประปาและนำมาบำบัดเป็นน้ำดีกว่า 36,000 ลิตร ต่อวัน เมื่อบำบัดแล้ว ระบายออกสู่สาธารณะ แต่คนในชุมชน เข้าใจว่าแม็คโคร ปล่อยน้ำเสีย อีกทั้ง สาขายโสธรมีพื้นที่ปลูกไม้ดอก ไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวนมาก ต้องสิ้นเปลืองรายจ่ายค่าน้ำประปา ในการดูแลต้นไม้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว จึงมีแนวคิดนำน้ำที่บำบัดแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดรายจ่ายค่าน้ำประปา ในการดุแลต้นไม้ สร้างพื้นที่เสียเขียวด้วยการปลูกต้นไผ่ และไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และคนในชุมชน กักเก็บน้ำลงสู่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตและเป็นลดข้อร้องเรียนของชุมชน
โดยการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริฯ พ่อหลวง ร.9 เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน มาประยุกต์ใช้ โดยการขุดบ่อทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 8 บ่อ เพื่อผันน้ำดีที่บำบัดแล้วที่ไหลตามราง เข้าสู่บ่อธนาคารน้ำใต้ดินขนาดความจุ 2000 ลิตร สร้างความชุ่มชื้นให้ผิวดิน และต้นไม้ จากนั้นได้ทำการปลูกต้นไม้เพิ่ม โดยเฉพาะไผ่กิมซุง เพื่อสร้างเป็นอุโมงค์ไผ่ ไว้เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นแหล่งอาหาร เป็นพืชเศรษบกิจ ใช้จักสาน ใช้ในงานโครงสร้าง ที่สำคัญสร้างพื้นที่สีเขียวกักเก็บคาร์บอนได้มาก สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยเป็นการเสริมสร้างให้พนักงานต่างแผนกร่วมกันดูแลต้นสักทองของตน ช่วยกันดูแลต้นสักทอง จึงเป็นที่มาของ สักทองคล้องใจ สายใยฉันเธอ ที่สำคัญคือสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน เปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นทีของตน สร้างความชุ่มชื้น แก้ปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว
โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้อากาศที่บริสุทธ์ ให้คนในชุมชนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแบ่งปันผลผลิต เช่น แจกจ่ายหน่อไม้ ให้กับหน่วยงาน สถานสงเคราะห์ หรือกลุ่มแม่บ้านนำไปแปรรูป ประกอบอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้คนในชุมชน ได้อีกทางหนึ่ง ที่สำคัญคือพนักงาน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว ได้เป็นอย่างดี