โครงการ > ส่งเสริมระบบนิเวศน์ ปลูกสับปะรดจากปุ๋ยมูลสุกร
“แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผสมผสานการทำไร่การเลี้ยงสุกร เกิดระบบห่วงโซ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการการเลี้ยงสุกรนับล้านตัวทำให้เกิดขยะที่ต้องกำจัดลงหลุมฝังกลบจำนวนมหาศาล ขณะเดียวกันการทำไร่ปลูกสับปะรดเพื่อแปรรูปก็ทำให้เกิดขยะจากเปลือก ใบจากสับปะรดจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดการส่งขยะไปหลุมฝังกลบ ด้วยการผสมผสานการทำไร่ปลูกสับปะรดและการเลี้ยงสุกร ทำให้เกิดระบบนิเวศห่วงโซ่สีเขียวแบบปิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
จึงได้ดำเนินการแบบผสมผสานการปลูกสับปะรดและการเลี้ยงสุกร ทำให้เกิดระบบนิเวศห่วงโซ่สีเขียวแบบปิด ลดการเกิดขยะไปหลุมฝังกลบ จากการเลี้ยงสุกร 1 ล้านตัว โดยโดยแปรรูปมูลสุกรเป็นปุ๋ยน้ำมูลสุกรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาความต้องการปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมากในการปลูกสับปะรดจากชาวสวนผลไม้กว่า 12,000 รายในเมืองและหมู่บ้านโดยรอบ ที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋อง โดยเปลือกและใบสับปะรดที่เหลือจากการผลิตจะนำวนกลับมาทำเป็นผงสำหรับเป็นอาหารสุกร ทำให้เกิดห่วงโซ่ระบบนิเวศสีเขียวแบบวงปิด
บรรลุเป้าหมายในการส่งคืนสู่หลุมฝังกลบ 1.94 ล้านตัน จากสุกร 1 ล้านตัว โดยสามารถรีไซเคิลเปลือกและใบสับปะรดจำนวน 700,000 ตันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยมูลสุกรที่มีผลผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี สามารถผลิต แปรรูปผลไม้กระป๋องส่งให้โลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ต ด้วยปริมาณซื้อขายกว่า 500 ตัน ด้วยแรงขับเคลื่อนจากชาวสวนผลไม้กว่า 12,000 คนในเขตการปกครองมากกว่า 10 แห่งโดยรอบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-40% (เทียบกับก่อนดำเนินการ)